logo

การพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว 2 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 28 กันยายน 2011 เวลา 12:44 น.

ขั้นตอนที่ 1 การพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว

สัญชาติกัมพูชา

เอกสารประกอบการยื่นขอรับการพิสูจน์สัญชาติ

 1. ใบอนุญาตทำงาน (บัตรสีชมพู) หรือสำเนา ทร.38/1 และสำเนาใบเสร็จรับเงินการชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตทำงานปี 2553
 2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป


สัญชาติลาว

เอกสารประกอบการยื่นขอรับการพิสูจน์สัญชาติ

 1. แบบคำร้องขอรับการพิสูจน์สัญชาติลาว
 2. รูปถ่ายหน้าตรง พื้นด้านหลังสีขาว เสื้อเชิ้ตมีปก ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 8 รูป
 3. ใบอนุญาตทำงาน (บัตรสีชมพู) หรือสำเนา ทร.38/1 และสำเนาใบเสร็จรับเงินการชำระค่าธรรมเนียมต่อ อายุใบอนุญาตทำงานปี 2553

สัญชาติพม่า

เอกสารประกอบการยื่นขอรับการพิสูจน์สัญชาติ

 1. แบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัวพม่า
 2. แบบฟอร์มพิสูจน์สัญชาติพม่า
 3. หนังสือรับรองสัญชาติพม่า
 4. แบบฟอร์มขอทำบัตรประชาชนพม่า
 5. เอกสารส่งตัวแรงงานพม่าไปพิสูจน์สัญชาติ (3 ช่อง)
 6. สำเนา ทร.38/1 หรือใบอนุญาตทำงาน (บัตรสีชมพู) หรือสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมต่ออายุ ใบอนุญาตทำงาน ปี 2553
 7. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก จำนวน 10 รูป


ขั้นตอนที่ 2 การยื่นขอตรวจลงตรา VISA L - A

เอกสารหลักฐานของนายจ้างและแรงงานต่างด้าว

 1. เอกสารรับรองบุคคล (C.I.) ของแรงงานต่างด้าว และสำเนา 1 ชุด สำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา หนังสือเดินทางชั่วคราว (TP) และสำเนา 1 ชุด สำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวและพม่า
 2. แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา และรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป 3. บัตรขาเข้าและออก (ตม.6)
 3. ใบอนุญาตทำงาน (สีชมพู) และสำเนา หรือ ทร.38/1 และใบเสร็จการชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตทำงานปี 2553
 4. สำเนาหนังสือแจ้งผลการอนุญาตให้จ้างแรงงานต่างด้าว (โควต้า) ปีปัจจุบันและยังไม่หมดอายุ
 5. สำเนาบัตรประชาชนนายจ้างและสำเนาทะเบียนบ้าน
 6. กรณี นายจ้างจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
 7. กรณี นายจ้างไม่สามารถมายื่นเอกสารได้ด้วยตนเอง ให้ทำหนังสือมอบอำนาจจากนายจ้างให้บุคคลสัญชาติไทยมาดำเนินการแทน และติดอากรแสตมป์ 10 บาท และแนบสำเนาบัตรประชาชนไทยของผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ : แรงงานต่างด้าวต้องมาติดต่อด้วยตนเอง

ขั้นตอนที่ 3 การขอรับใบอนุญาตทำงาน

เอกสารหลักฐานของนายจ้างและแรงงานต่างด้าว

 1. แบบฟอร์ม ตท.15 (Download)
 2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว
 3. สำเนา ทร.38/1
 4. สำเนาใบเสร็จรับเงินการชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ปี 2553
 5. เอกสารรับรองบุคคล (C.I.) ของแรงงานต่างด้าว และสำเนา 1 ชุด สำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา หนังสือเดินทางชั่วคราว (TP) และสำเนา 1 ชุด สำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวและพม่า
 6. ใบรับรองแพทย์ (ยกเว้นผู้ได้รับการตรวจสุขภาพตามระบบผ่อนผัน และใบอนุญาทำงานยังไม่หมดอายุ)
 7. สำเนาหนังสือแจ้งผลการอนุญาตให้จ้างแรงงานต่างด้าว (โควต้า) ปีปัจจุบันและยังไม่หมดอายุ
 8. กรณี นายจ้างจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
 9. สำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง
 10. กรณี นายจ้างไม่สามารถมายื่นเอกสารได้ด้วยตนเอง ให้ทำหนังสือมอบอำนาจจากนายจ้างให้บุคคลสัญชาติไทยมาดำเนินการแทน โดยใช้แบบฟอร์มของกรมการจัดหางาน (link www.doe.go.th) และติดอากรแสตมป์ 10 บาท และแนบสำเนาบัตรประชาชนไทยของผู้รับมอบอำนาจ (Download)
 11. แผนที่สถานที่ทำงาน
 12. ค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าว ตามอัตราแต่ละท้องที่ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการทำงานและจ้างคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๒
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 28 กันยายน 2011 เวลา 13:47 น.
 

Copyright © 2010-2011 CEO Enterprise Company Limited. All rights reserved. Design and SEO by Web.Money-Here!.